โครงการพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2562
  โครงการสัมมนาพัฒนาเครือข่ายสื่อสารมวลชนเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม 2562
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 5/2560
  ประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย ครั้งที่ 1/2560
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 4/2560
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 3/2560
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560
  กรมป่าไม้ดูงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 1/2560
  พัฒนาบุคลากร กองพันลาดตระเวน 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2560
  กองทุนยุติธรรม สังสรรค์วันปีใหม่ 20 ม.ค. 2560
  พิธีบำเพ็ญกุศล ปัญญาสตมวาร (100 วัน) 20 ม.ค. 2560
  อบรม-โครงการสร้างความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
  พิธีบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร (50 วัน)
  อบรมเลขา วันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2559
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 8/2559
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 4/2559
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 2/2559
  ส่งมอบงานภารกิจกองทุนยุติธรรม จาก กคส. ไปยัง สป.ยธ.