หน้าหลัก >> กฎหมาย >> พรบ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์    
 
      พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ ธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ดำเนินการโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ธุรกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดมิให้นำพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับ
      พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ ธุรกรรมในการดำเนินงานของรัฐตามที่กำหนดในหมวด ๔