หน้าหลัก >> กฎหมาย >> พรบ.การบริหารทุนหมุนเวียน    
 

    กองทุนหมุนเวียน หรือ ทุนหมุนเวียนที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นำรายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน