ยื่นคำขอกองทุนยุติธรรมออนไลน์

เป็นช่องทางการยื่นขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมในเบื้องต้น ตามภารกิจกองทุนยุติธรรม ดังนี้
  1. การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี
  2.การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
  3.การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

👤ข้อมูลส่วนตัวผู้ยื่นคำขอ

🏡ที่อยู่

👨‍👨‍👦‍👦บุคคลใกล้ชิดที่สามารถติดต่อได้

📂ประเภทการขอรับความช่วยเหลือ

📃ข้อมูลประกอบคำขอรับความช่วยเหลือ

อัพโหลดไฟล์

☑️แบบยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ติดต่อ สำนักงานกองทุนยุติธรรม

หรือ 📧E-Mail: jfo@moj.go.th