ยื่นคำขอกองทุนยุติธรรมออนไลน์

เป็นช่องทางการยื่นขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมในเบื้องต้น ตามภารกิจกองทุนยุติธรรม ดังนี้
  1. การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี
  2.การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
  3.การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
  4.การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

ข้อมูลส่วนตัวผู้ยื่นคำขอ

ที่อยู่

บุคคลใกล้ชิดที่สามารถติดต่อได้

ประเภทการขอรับความช่วยเหลือ

ข้อมูลประกอบคำขอรับความช่วยเหลือ

อัพโหลดไฟล์

แบบยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ติดต่อ สำนักงานกองทุนยุติธรรม

หรือ e-Mail: jfo@moj.go.th