กองทุนยุติธรรม เตรียมพัฒนาสู่องค์กรที่ทันสมัยด้านดิจิทัล

                    ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ (ร่าง) แผนปฎิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม ณ ห้องสัมมนา ชั้น 8 โรงแรมนารา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีนายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมฯ

                    ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานกองทุนยุติธรรมแบบบูรณาการ และพัฒนาให้กองทุนยุติธรรมเป็นองค์กรที่ทันสมัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสูดแก่ประเทศชาติ พร้อมกับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการให้มีการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม เพื่อให้กองทุนยุติธรรมมีการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้งานเพื่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป