กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

เมื่อวันพุธ ที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 - 15.00 น. สำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  เรื่อง การสร้างเครื่องมือวัดและการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้น (Methodology)

วิทยากรถ่ายทอดความรู้โดย นายจิรายุ ฉัตระทิน นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดและการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้น ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4 มีบุคลากรสำนักงานกองทุนยุติธรรม สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 22 คน