ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา