กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยุติธรรม

ในวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. สำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)   เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยุติธรรม

วิทยากรถ่ายทอดความรู้โดย นายธนเดช วงษ์วิวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนปฏิบัติการ ให้ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาต (พ.ศ. 2561- 2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยุติธรรม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5 มีบุคลากรสำนักงานกองทุนยุติธรรม สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 27 คน