กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครฯ คณะที่ 1

กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร คณะที่ 1

ครั้งที่ 6/2563 ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 5 ชั้น 9 

นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครและที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด คณะที่ 1 ครั้งที่ 6/2563 โดยมี             คณะอนุกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ เพื่อพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเสนอคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครฯ คณะที่ 1 ดังนี้ 1. ทบทวนคำขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี โดยผลการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติคำขอ จำนวน 1 ราย 4 เรื่อง 2. พิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี จำนวน 8 ราย 16 เรื่อง โดยผลการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติคำขอ จำนวน 7 ราย 16 เรื่อง ไม่อนุมัติ 1 ราย และเสนอยุติคำขอ จำนวน 3 ราย 3 เรื่อง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ. 2559


เครดิต : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม