กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการติดตามเงินคืนกองทุนยุติธรรม

ในวันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น.

สำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการติดตามเงินคืนกองทุนยุติธรรม "การช่วยเหลือดำเนินคดีและการปล่อยชั่วคราว" วิทยากรถ่ายทอดความรู้โดย นางสาวนพวรรณ ไชยภักดี นิติกร ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 6 โดยมีบุคลากรสำนักงานกองทุนยุติธรรม สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 27 คน