การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรมด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรมด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม

ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 5 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 3/2563 โดยมี คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานการดำเนินการการแก้ไขปรับปรุงแบบคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี (กทย.1) และกรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย (กทย.2) รายงานสถิติการดำเนินคดีแพ่งและคดีปกครองสำนักงานกองทุนยุติธรรม รายงานแนวทางการปรับปรุงสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน และปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกองทุนยุติธรรม นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... ร่างสัญญาการได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งร่างคำสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอจะนะ และอำเภอนาทวี

#กระทรวงยุติธรรม #การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกองทุนยุติธรรม #เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรมด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม