การประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม

การประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม

ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินของกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี 2563 ประกอบด้วย ด้านที่ 1 ด้านการเงิน ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านที่ 3 การสำรวจความพึงพอใจ ด้านที่ 4 การปฏิบัติการ ด้านที่ 5 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ด้านทื 6 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และด้านที่ 7 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง รวมทั้งรับทราบรายงานผลการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (สชง.) รายงานความคืบหน้าด้านคดีกรณีต่าง ๆ และกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้บริหารกองทุนยุติธรรมประจำบัญชี 2563 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการดำเนินการด้านโครงสร้างการบริหารและอัตรากำลังของกองทุนยุติธรรม และการแก้ไขคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 จังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้เข้าถึงความยุติธรรมด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมต่อไป 

#กระทรวงยุติธรรม #คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม #เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม