กองทุนยุติธรรม จัดโครงการ

กองทุนยุติธรรม จัดโครงการ "บริหารความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข็มแข็งของมีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนยุติธรรม" ระหว่าง วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ในวันพฤสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.15 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร นายวิทยา สุริยะวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "บริหารความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนยุติธรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม ผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ผู้แทนจากสำนักงานอัยการ ทนายความกองทุนยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานภายใต้ภารกิจงานของกองทุนยุติธรรม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน และกลุ่มผู้รับบริการ ให้มีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการปรับปรุงสัญญา การให้ความช่วยเหลือประชาชนของกองทุนยุติธรรมเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และพัฒนาการบริการต่างๆ ของกองทุนยุติธรรม เพื่อจะได้ก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน