ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา