ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อ