การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลของกองทุนยุติธรรม...

        การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลของกองทุนยุติธรรม เพื่อยกระดับการช่วยเหลือและพัฒนาประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

         ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 6 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2563 โดยมีอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลของกองทุนยุติธรรม รวมทั้งโครงสร้างการบริหารและอัตรากำลังของกองทุนยุติธรรม และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมฯ พิจารณาร่างประกาศกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ร่างคำสั่งกองทุนยุติธรรม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และการทบทวนแผนการปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         #กระทรวงยุติธรรม #คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลของกองทุนยุติธรรม #กองทุนยุติธรรม