โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนยุติธรรม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)

        กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรม จัดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนยุติธรรม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ผ่านการประชุมทางไกลระบบ video conference

         ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนยุติธรรม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ผ่านการประชุมทางไกล (video conference) เพื่อทบทวนปรับปรุงแผนงาน โครงการ กิจกรรม และการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรมให้สอดรับกับทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนยุติธรรม ระยะที่ 1 เพื่อช่วยกันพัฒนากองทุนยุติธรรมให้ประชาชนได้รับการบริการและเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมและรวดเร็วโดยมี นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม ยุติธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมฯ

         ในการนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ในฐานะที่กองทุนยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชี้ให้เห็นว่าเราควรจะต้องมีการวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ จึงต้องมีการวางแนวทางและมาตรการที่ชัดเจนในการดำเนินงานในสภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการบูรณาการการทำงานและข้อมูลของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์

         #กระทรวงยุติธรรม #กองทุนยุติธรรม #ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนยุติธรรมระยะที่1 #ผ่านการประชุมทางไกล #VideoConference