ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อตู้เย็น ขนาดไม่เกิน ๑๖ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อตู้เย็น ขนาดไม่เกิน ๑๖ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางาน