ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมด้วยความเสมอภาค และเท่าเทียม ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

“กระทรวงยุติธรรม” จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมด้วยความเสมอภาค และเท่าเทียม ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 6/2563 โดยมี นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 รวมทั้งรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินของกองทุนยุติธรรม ประจำบัญชี 2563 ทั้งในด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และด้านการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการคลัง รวมทั้งรายงานผลการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งรายงานความคืบหน้าด้านคดีกรณีต่าง ๆ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการในแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายในกิจการกองทุนยุติธรรม การปรับประมาณการรายจ่ายกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรในภารกิจกองทุนยุติธรรมไปสู่โครงสร้างดิจิทัล ตลอดจนเป็นการยกระดับการบริหารจัดการ และการให้บริการกองทุนยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม ด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียมกัน#กระทรวงยุติธรรม #จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม #เพื่อช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม