ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

                        ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ เพื่อรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินของกองทุนยุติธรรม ผลการตรวจสอบภายในและความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ความคืบหน้าคดี ผลการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ผลการประเมินผู้บริหารทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ แผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และการใช้หนังสือรับรองการชำระเงินของกองทุนยุติธรรมในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

                         นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณา เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม ปีบัญชี ๒๕๖๔ พร้อมทั้งร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษชนหรือผู้ได้ร้บผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมไปถึงการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมต่อไป