ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๕ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมี นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ผู้แทนภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินของกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสังเกตคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม พร้อมทั้ง ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแก้ไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมของภาคประชาชนจากการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านคดี กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม