ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครและที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด คณะที่ ๑

ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครและที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด คณะที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๕ - ๐๑ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงยุติธรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานคร และที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เพื่อรับทราบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนของกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาพรวมทั่วประเทศ) ผ่านระบบ JFReport (https://jfreport.moj.go.th ) มีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด จำนวน ๑,๙๒๒ ราย (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) แบ่งเป็น ผู้มาขอรับคำปรึกษากฎหมาย จำนวน ๒๕๑ ราย และผู้มาขอรับความช่วยเหลือตามภารกิจของกองทุนยุติธรรม จำนวน ๑,๖๗๑ ราย ดังนี้ ๑. กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี จำนวน ๑,๑๒๐ ราย แล้วเสร็จ จำนวน ๘๕๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๗ อนุมัติ จำนวน ๔๗๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๙ ๒. กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน ๔๗๖ ราย แล้วเสร็จ จำนวน ๓๗๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๗ อนุมัติ จำนวน ๒๔๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๘ ๓. กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดฯ จำนวน ๑๒ ราย แล้วเสร็จ จำนวน ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ๔. กรณีการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมาย จำนวน ๖๓ ราย แล้วเสร็จ จำนวน ๓๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ อนุมัติ จำนวน ๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๖ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผลการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน ที่ไม่สามารถเสนอคำขอรับความช่วยเหลือให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานคร และที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด คณะที่ ๑ พิจารณาได้ และประธานอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครฯ คณะที่ ได้พิจารณาในกรณีเร่งด่วน จำนวน ๗ ราย นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเสนอคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ประจำกรุงเทพมหานครฯ คณะที่ ๑ ที่คณะอนุกรรมการมีข้อสังเกต จำนวน ๑ ราย รวมทั้งพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเสนอคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครฯ คณะที่ ๑ จำนวน ๑๑ ราย แบ่งเป็น คำขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี จำนวน ๑ ราย และคำขอรับความช่วยเหลือการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน ๑๐ ราย#กระทรวงยุติธรรม #รองปลัดกระทรวงยุติธรรม #นัดประชุมพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือประชาชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร #เร่งนำความยุติธรรม​ช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อในคดีอาญาอย่างรวดเร็ว

เครดิต:ภาพ/รายงาน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สป.ยธ.