ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 5/2564

ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 8 - 04 ชั้น 8 กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

ในการนี้ ในที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของกองทุนยุติธรรมประจำปี 2564 รายงานความคืบหน้าทางคดี ซึ่งประกอบด้วย ความคืบหน้าและสถิติคดีเพ่ง กรณีฟ้องผู้หลบหนี โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยทั้งหมด จำนวน 4,445 ราย ผู้หลบหนีทั้งหมด จำนวน 45 ราย รายงานความคืบหน้ากรณีกองทุนยุติธรรมเป็นผู้ถูกฟ้องคดี จำนวน 46 คดี พร้อมทั้งรับทราบเรื่องที่จะเสนอพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 2/2564 โดยมีประเด็นเกี่ยวกับรายชื่อผู้แทนเครือข่ายชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากยุติธรรมจังหวัด เพื่อทดแทนบุคลากรที่ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2564 และคู่มือบริหารความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางการเพิ่มประสทธิภาพการดำนเนินงานของกองทุนยุติธรรม