ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 2/2564 ในวันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 10-01 กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการทางไกล (Video Conference) โดยมีนายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินของกองทุนยุติธรรมประจำปีบัญชี 2564 รายงานผลการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

พร้อมนี้ ได้พิจารณา (ร่าง) รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุนยุติธรรมตลอดจนพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2564 และคู่มือการบริหารความเสี่ยง