ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๘ - ๐๔ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ โดยมี นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินของกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ การรายงานความคืบหน้าด้านคดี ซึ่งประกอบด้วย ความคืบหน้าและคดีสถิติคดีแพ่งกรณีผู้ฟ้องหลบหนี ความคืบหน้ากรณีกองทุนยุติธรรมเป็นผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมทั้งรับทราบเรื่องที่จะเสนอพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมีประเด็นเกี่ยวกับรายชื่อผู้แทนเครือข่ายชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากยุติธรรมจังหวัดยโสธร และจังหวัดลำปาง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการในแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายในกิจการกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ การให้ความช่วยเหลือผู้ขอรับความช่วยเหลือ กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ข้อเสนอการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๔ การทบทวนและการจัดทำแผนด้านดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม

#กระทรวงยุติธรรม #คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม #ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔