ประชุมประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติผู้แทนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่ยุติธรรมจังหวัดคัดเลือก ในคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ประจำจังหวัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

ประชุมประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติผู้แทนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่ยุติธรรมจังหวัดคัดเลือก ในคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ประจำจังหวัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนยุติธรรม ที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ถนนเเจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนยุติธรรม ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติผู้แทนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่ยุติธรรมจังหวัดคัดเลือก ในคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ประจำจังหวัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ โดยมี รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด รองศาสตราจารย์คณะสังคมศาสตร์เเละมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะทำงาน เเละคณะทำงาน พิจารณาคัดเลือกผู้แทนเครือข่ายชุมชน จังหวัดลำปาง เเละ จังหวัดยโสธร ทดเเทนผู้ที่ได้ลาออก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว