ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ในวันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕ - ๐๑ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ในวันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕ - ๐๑ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินของกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ การรายงานความคืบหน้าด้านคดี รวมทั้งการรายงานผลการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

ที่ประชุมยังได้พิจารณา (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๔ การเสนอชื่อผู้แทนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่ยุติธรรมจังหวัดคัดเลือกของจังหวัดยโสธรและจังหวัดลำปาง ทดแทนผู้ที่ได้ลาออก จำนวน ๒ ราย การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการในแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายในกิจการกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การให้ความช่วยเหลือกรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งพิจารณาการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมของขบวนการประชาชนเพื่อสังคม (P-move)

นอกจากนี้ ฝ่ายเลขาฯ ได้รายงานความคืบหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานและพัฒนางานกองทุนยุติธรรม โดยมูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เพื่อให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนางานกองทุนยุติธรรมทึ่ได้จากการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรม ไปพิจารณาข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนางาน เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานกองทุนยุติธรรมในด้านต่างๆ และเป็นตามแผนที่กำหนดไว้