ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐-๐๖ ชั้น ๑๐ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ          ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินของกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ การขอรับสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมในการทำแผนธุรกิจของลูกหนี้ SMEs ตามโครงการ DR BIZ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนแผนงานด้านดิจิทัลและระบบฐานข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับงานกองทุนยุติธรรม ประกอบด้วย ๑. แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนยุติธรรม (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ๒. (ร่าง)แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ๓. แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนยุติธรรม (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และ ๔. (ร่าง) แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ นอกจากนี้ ยังได้พิจารณากรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ แผนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อเสนอแนะการพัฒนางานกองทุนยุติธรรมที่ได้จากโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ ตลอดจนข้อเสนอของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม อีกด้วย