ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา