กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM : Knowledge Management) ในหัวข้อ แนวทางการจัดทำสัญญาและติดตามคดี

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยจัดประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น (ZOOM) สำนักงานกองทุนยุติธรรมได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM : Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ หัวข้อ แนวทางการจัดทำสัญญาและติดตามคดี ถ่ายทอดความรู้โดย นายวีระเดช บุญเพิ่ม และนางสาวกมลพร โมรา ตำแหน่ง นิติกร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยจัดประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น (ZOOM) โดยมีบุคลากรสำนักงานกองทุนยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน