สำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการและทบทวนแผนงานกองทุนยุติธรรม กิจกรรม การจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงของกองทุนยุติธรรม

ในวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. สำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการและทบทวนแผนงานกองทุนยุติธรรม กิจกรรม การจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงของกองทุนยุติธรรม ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารเอ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนยุติธรรม จึงได้จัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนงานของกองทุนยุติธรรม กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนยุติธรรม เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานของสำนักงานกองทุนยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกองทุนยุติธรรมมีส่วนร่วมในการรุบุความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดทำแผน โดยมีเป้าหมายให้กองทุนยุติธรรมสามารถบรรลุทิศทางและเป้าหมายในการช่วยเหลือ และพัฒนาประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยต่อไป