กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนยุติธรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยแบ่งกิจกรรม 3 กลุ่ม กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาและทำความสะอาดภายในกอง/สำนัก กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลางในชั้นที่กอง/สำนัก เช่น โถงลิฟต์ ห้องน้ำ กระจก บันได เป็นต้น กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคารตามที่ได้มีการจัดสรรไว้ โดย กย. ได้รับผิดชอบ ZONE D ด้านหลังอาคารกระทรวงยุติธรรม