กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM : Knowledge Management) ในหัวข้อ การเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ๒๕๖๒ และค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม”

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. สำนักงานกองทุนยุติธรรมดำเนินการจัดการอบรม หัวข้อ "การเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม” ผ่านแอพพลิเคชั่น (ZOOM) เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานกองทุนยุติธรรมทั่วประเทศ รวมถึงลูกจ้างชั่วคราว ได้รับความรู้และแนะแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการเผยแพร่ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้บุคลากรได้ทราบและปฏิบัติตามแนวทาง ซึงมีนางสาวธารารัตน์ หาอาสา และ นางสาวมนัสนันท์ ชูบรรจง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดำเนินการบรรยาย