กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM : Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ หัวข้อ “แนวทางและวิธีปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม”

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. สำนักงานกองทุนยุติธรรมได้จัด กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM : Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ หัวข้อ “แนวทางและวิธีปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม” ผ่านแอพพลิเคชั่น (ZOOM) เพื่อให้การใช้งานระบบฯ ดังกล่าว มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรมทั่วประเทศ ดำเนินการบรรยาย โดย นายวรวิทย์ มุ่งชัยสงค์ นักวิชการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ