ติดต่อเรา กองทุนยุติธรรม

99/14 หมู่ 4 ชั้น 22 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 • ผู้อำนวยการ โทร. 0-2502-6731 หน้าห้อง 0-2502-6094 Fax 02502 6741
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 0-2502-6760, 0-2502-6742 0-2502-6743, 0-2502-6156
  e-mail: justicefund@moj.go.th
 • กลุ่มงานกฎหมายและช่วยเหลือประชาชน โทร. 0-2502-6318 0-2502-6246, 0-2502-6751,0-2502-6752
  Fax 0-2502-6905
  e-mail: legalaid.jfo@gmail.com
 • กลุ่มงานบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โทร. 0-2502-6777, 0-2502-6074 0-2502-6201,
  0-2502-67710-2502-6759, 0-2502-6031, 0-2502-6126 Fax 0-2502-6288
  e-mail: f.a.s.99.jfo@gmail.com
 • กลุ่มงานนโยบายและพัฒนาระบบงาน โทร.0-2502-6728, 0-2502-6790, 0-2502-6773
  e-mail: policy.jfo@gmail.com
 • กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0-2502-6740
  e-mail: itjustice.jfo@gmail.com
 • กลุ่มงานเลขานุการกองทุนยุติธรรม, 0-2502-6790, 0-2502-6773
  e-mail: legal.jfo@gmail.com
 • กลุ่มงานประสานส่วนภูมิภาคและพัฒนาเครือข่าย โทร.0-2502-6728 Fax 02502 6741