• jfo
 • Donate
 • Jfpetition
 • Relaw
 • Ethics
 • ประเมินผลสัมฤทธิ์กย.
 • Plan-2567
 • สถิติการดำเนินงาน
 • ของนโยบายฯ
 • ผลการดำเนินงานกองทุน (31 มี.ค.67)
 • smile
 • JFO_ReportYear_2023

ข่าวสาร กองทุนยุติธรรม

ภาพกิจกรรม กองทุนยุติธรรม

ภารกิจกองทุนยุติธรรม

 • ภาพประกอบการดำเนินคดี

  การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี เช่น ค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบด้วย ค่าที่พัก ค่าเดินทาง เป็นต้น

  การดำเนินคดี
 • ภาพประกอบขอปล่อยชั่วคราว

  การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยสำนักงานกองทุนจะเป็นนายประกันดำเนินการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

  ขอปล่อยชั่วคราว
 • ภาพประกอบถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

  การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การถูกขังเกิน ศาลยกฟ้องเนื่องจากเป็นแพะขาว เป็นต้น

  ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
 • ภาพประกอบให้ความรู้ทางกฎหมาย

  การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

  ความรู้ทางกฎหมาย

ขอรับความช่วยเหลือ

ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือตามภารกิจกองทุน ผ่านเว็บไซต์กองทุนยุติธรรม www.jfo.moj.go.th

ร้องเรียนร้องทุกข์

ท่านสามารถให้ข้อมูล โดย คลิ๊กที่นี่

ร้องเรียนการทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม

ท่านสามารถให้ข้อมูล โดย คลิ๊กที่นี่