ผู้บริหาร กองทุนยุติธรรม

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายวิทยา สุริยะวงค์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม
นางสาวรุ่งนภา ศิริลักษณะพงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายวัฒนากร สั้นนุ้ย
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและช่วยเหลือประชาชน
นายวัฒนากร สั้นนุ้ย
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
นางสาวจุฑามาศ พิทยาศักดิ์งาม
หัวหน้าฝ่ายช่วยเหลือประชาชน
นายวิษุวัต คามพิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายติดตาม
และประสานคดี
นายวิษุวัต คามพิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายสัญญาและรับรายงานตัว
นางสาวธัญญนันทน์ นิธิเบญญาภิสมัย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
นางจิตลัดดา เสียงใส
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสินีนาฎ มะปรางทอง
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและพัฒนาระบบงาน
นางสาวณัฐพร ก๊อใจ
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการกองทุนยุติธรรม
นางสาวจุฑามาศ พิทยาศักดิ์งาม
หัวหน้ากลุ่มงานประสานส่วนภูมิภาคและพัฒนาเครือข่าย