ผู้บริหาร กองทุนยุติธรรม

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายวิทยา สุริยะวงค์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม
นางสาวรุ่งนภา ศิริลักษณะพงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายนำโชค พงศ์จันทรเสถียร
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ และติดตามคดี
นางสาวธัญญนันทน์ นิธิเบญญาภิสมัย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและการบัญชี
นางจิตลัดดา เสียงใส
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสินีนาฎ มะปรางทอง
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและพัฒนาระบบงาน
นางสาวจุฑามาศ พิทยาศักดิ์งาม
หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือประชาชน