สำนักงานกองทุนยุติธรรมได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.สำนักงานกองทุนยุติธรรมได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกองทุนยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนวัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี