กองทุนยุติธรรม จัดอบรมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด

กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  จัดอบรมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมเบสต์เวสเทิร์นพลัสแวนดาแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด โดยมียุติธรรมจังหวัด หรือผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม จำนวนประมาณ 170 คน เข้ารับการอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2563 โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า แนวความคิดการนำความยุติธรรมไปสู่ระดับพื้นที่จังหวัดและชุมชน โดยการจัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน และมียุติธรรมจังหวัดเป็นเลขานุการตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 ถือเป็นกลไกสำคัญในการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำแก่ประชาชนในภูมิภาค ซึ่งการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของกองทุนยุติธรรม รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อนแบบบูรณาการ จำเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงยุติธรรมจะต้องพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน อาทิ การปรับลดระยะเวลาในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยมีมาตรฐานการปฏิบัติงานของกองทุนยุติธรรม (มาตรฐานการปฏิบัติงาน 21 วัน) ทั้งในด้านการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี ด้านการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ด้านการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งด้านการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน นอกจากนี้ ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการนำมาปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการให้บริการประชาชนให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

#กระทรวงยุติธรรม #จัดอบรมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด