กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 4/2563

กองทุนยุติธรมยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 4/2563 ในวันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม เข้าร่วมฯ ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินของกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี 2563 ผลการประเมินกองทุนยุติธรรมตามบันทึกข้อตกลงการประเมินของกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี 2562 การรับสมัครทนายความกองทุนยุติธรรม (เพิ่มเติม) และการจัดงานปั่นจักรยาน ระดมเงินบริจาคเงินสมทบกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากรอบการบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำบัญชี 2563 ร่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีบัญชี 2564 การแต่งตั้งผู้แทนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่ยุติธรรมจังหวัดคัดเลือกในคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด พร้อมทั้งพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การอำนวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมเท่าเทียม

#กระทรวงยุติธรรม #คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 4/2563