ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Motion Graphic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Motion Graphic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้าง