ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 7/2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

“กระทรวงยุติธรรม” จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 7/2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม         ครั้งที่ 7/2563 โดยมี นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินของกองทุนยุติธรรม ประจำบัญชี 2563 ทั้งในด้านการเงิน         ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และด้านการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการคลัง รวมทั้งรายงานผลการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งรายงานความคืบหน้าด้านคดี     กรณีต่าง ๆ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการกองทุนยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2564 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ และการให้บริการกองทุนยุติธรรมให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเห็นชอบร่างตัวชี้วัดการประเมิน ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 และได้มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือเป็นค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ระหว่างที่ถูกคุมขังในระหว่างสอบสวน จำนวน 1 ราย ตามที่คณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเสนอ