ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนยุติธรรม

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม


เอกสารรายละเอียด

ไฟล์เอกสารรายละเอียด