ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

ในวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๘ - ๐๔ ชั้น ๘ อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยมี นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ตามภารกิจ ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม#กระทรวงยุติธรรม #ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

Credit ภาพถ่าย/รายงาน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สป.ยธ.