คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานคร พิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือประชาชน .

คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานคร พิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือประชาชน .

ในวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕ - ๐๑ ชั้น ๕ อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานคร และที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด คณะที่ ๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเสนอคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานคร คณะที่ ๒ จำนวน ๔ ราย โดยมีมติเห็นชอบตามฝ่ายเลขาฯ เสนอ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ 2564 (ภาพรวมทั่วประเทศ) ผ่านระบบ JFReport (https://jfreport.moj.go.th ) โดยปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด จำนวน ๑,๗๙๔ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔) แบ่งเป็นผู้มาขอรับคำปรึกษากฎหมาย จำนวน ๑๘๕ ราย และผู้มาขอรับความช่วยเหลือตามภารกิจของกองทุนยุติธรรม จำนวน ๑,๖๐๙ ราย รายละเอียด ดังนี้ ๑. กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี จำนวน ๑,๑๔๑ ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๓.๑๗ ๒. กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน ๔๑๐ ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๘.๗๘ ๓. กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดฯ จำนวน ๙ ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๓.๓๓ และ ๔. กรณีการสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมาย จำนวน ๔๙ ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐.๘๒ และในส่วนของผลการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือตามภารกิจของกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ มีคำขอที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑,๒๙๕ คำขอ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๑๔ คำขอ โดยมีผลการพิจารณาอนุมัติ ร้อยละ ๖๒.๓๙ ไม่อนุมัติ ร้อยละ ๒๒.๗๐ ยุติเรื่องร้อยละ ๕.๕๖ อนุมัติบางส่วน ร้อยละ ๐.๕๔ ไม่ระบุผลพิจารณา ร้อยละ ๕.๑๐ และให้แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ร้อยละ ๒.๗๐
#คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานคร #พิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือประชาชน

Credit ภาพถ่าย/รายงาน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สป.ยธ.