ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานคร และที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด คณะที่ ๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานคร และที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด คณะที่ ๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ในวันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ - ๐๑ ชั้น ๔ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานคร และที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด คณะที่ ๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ ในการนี้ ที่ประชุมรับทราบข้อมูลแสดงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในภาพรวมทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด จำนวน ๒,๗๕๐ ราย และรับทราบรายงานการให้ความช่วยเหลือกรณียุติคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม นอกจากนี้ ที่ประชุมพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเสนอคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครฯ คณะที่ ๒ จำนวน ๓ ราย พิจารณาอนุมัติ ๑ ราย เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๙๒,๖๗๘ บาท และอยู่ระหว่างการทบทวนผลการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือ จำนวน ๒ ราย