คณะกรรมการ กองทุนยุติธรรม


ทำเนียบผู้บริหาร


นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
รองประธานกรรมการ
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
นายเรืองศักดิ์ สุวารี
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ผู้แทนสำนักงบประมาณ
พลตำรวจตรีคมกฤษ ไวสืบข่าว
ผู้บังคับการกองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นายพัฒนา อิศรางกูร ณ อยุธยา
อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
สำนักงานอัยการสูงสุด
ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา
สำนักงานศาลยุติธรรม
ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร
นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้แทนสภาทนายความ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


พลเอกกฤษณะ บวรรัตนารักษ์
ที่ปรึกษาพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
นายกิตตินันท์ ธรมธัช
นายกสมาคม
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
นายธวัชชัย ไทยเขียว
ศาสตราจารย์วณี ปิ่นประทีป
นายกสมาคมองค์กรสาธารณะประโยชน์
เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง (ส.ส)
นายเอกชัย แย้มสาหร่าย
รองศาสตราจารย์ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
รองศาสตราจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายวิทยา สุริยะวงค์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรรมการและเลขานุการ
นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม
ที่ได้รับมอบหมายผู้ช่วยเลขานุการ